Qaraqum iyshan

Qaraqum iyshan shama menen 1800-jili tuwilg’an. Ba’zi mag’liwmatlarg’a ko’re Qaraqum iyshan Imam iyshannin’ balasi depkelingen. Biraq Qaraqum iyshannin’ a’kesi Imam iyshan bolmag’an. Onin’ a’kesi Muhammed A’ziz shayx ekenine da’liller bar. Qaraqum iyshan toliq ati Qutli xoja bolg’an. Qutli xoja “xojagon Naqshbandiya” tariyqatin taratqan. Qaraqum iyshannin’ 5-balasi nolg’an: Sirajaddin iyshan, Tajuddin iyshan, Muhammed A’ziz iyshan, Ayd Muhammed iyshan, Sayd Muhammed iyshan. Ha’zir olardin’ a’wla’dlari bar. Qaraqum iyshannin’ a’wla’dlarinan Raxmatulla iyshan (1929-1992) jillari jasag’an. Qaraqum iyshan bir neshshe jerge meshit-medreseler saldirg’an. Biraq shora da’wirinde olardin’ ha’mmesi buzip taslang’an. Bul medreselerdin’ basaqa medreselerden ayirmashilig’i onda du’nyawiy pa’nler ha’m o’tilgen. Bul medreseler 300 komnata bolg’an. Qaraqum iyshan meshitinin’ u’lken waqf jeri bolg’an. Qaraqum iyshannin’ 2-mo’ri bog’an.

ãëàâíûé ñòğàíèòöà

Hosted by uCoz